menu3
menu2
previous arrow
next arrow
Shadow

Psychologen van Psy Care & Coaching hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe de psychologen van Psy Care & Coaching met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de psychologen van Psy Care & Coaching persoonsgegevens verwerken:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijken van de psychologen van Psy Care & Coaching
 3. bezoekers van psycc.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van de psychologen van Psy Care & Coaching
 5. alle overige personen die met de psychologen van Psy Care & Coaching contact opnemen of van wie de psychologen van Psy Care & Coaching persoonsgegevens verwerken, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens
De psychologen van Psy Care & Coaching verwerken persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. verkregen zijn door video-opnames, die na schriftelijke toestemming van betrokkenen, worden gemaakt voor deskundigheidsbevordering (supervisie, intervisie, opleiding).
 4. die deel uitmaken van e-health programma’s, die binnen een beveiligde omgeving worden opgeslagen.

Doeleinden verwerking
De psychologen van Psy Care & Coaching verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite psycc.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken.
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond
De psychologen van Psy Care & Coaching verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
De psychologen van Psy Care & Coaching kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de psychologen van Psy Care & Coaching persoonsgegevens verwerken. De psychologen van Psy Care & Coaching sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
De psychologen van Psy Care & Coaching delen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De psychologen van Psy Care & Coaching delen geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER
De psychologen van Psy Care & Coaching geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dragen de psychologen van Psy Care & Coaching ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens
De psychologen van Psy Care & Coaching bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
De psychologen van Psy Care & Coaching hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

Wijzigingen privacystatement
De psychologen van Psy Care & Coaching kunnen dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psy Care & Coaching gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht de psychologen van Psy Care & Coaching te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de psychologen van Psy Care & Coaching door een e-mailbericht te sturen naar info@psycc.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de psychologen van Psy Care & Coaching persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de psychologen van Psy Care & Coaching door een e-mailbericht te sturen naar info@psycc.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).