menu3
menu2
previous arrow
next arrow
Shadow

Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
Afspraken dienen 24 uur van te voren op werkdagen worden afgezegd. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar aan de patiënt in rekening te brengen. De kosten bedragen €69,-

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
De kosten voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ en voor een behandeling in de S GGZ worden na afloop van de behandeling direct in rekening gebracht bij de ziektekostenverzekeraar. Er worden géén afzonderlijke zittingen of gesprekken meer gedeclareerd, doch gefactureerd door middel van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Het factuurbedrag wordt vastgesteld op basis van de combinatie van de gestelde diagnose, de aan de behandeling besteedde tijd en de tariefstructuur

DBC / GGZ. Ook het intake-gesprek wordt in rekening gesteld en geregistreerd op de DBC.

Artikel 5
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming, vervaardigde documenten aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 10
Voor het welslagen van de behandeling is belangrijk dat afspraken worden nagekomen. Indien meer dan twee keer te laat wordt afgemeld of bij ‘No show’ (Niet op komen dagen), kan de behandelaar besluiten de behandeling op te schorten of te beëindigen.